Juridiskt meddelande

Genom att använda dessa WWW-sidor förbinder du dig att följa dessa användningsvillkor.

Logicor Oy (härefter Logicor) äger innehållet på dessa WWW-sidor. Kopiering, förflyttning, distribution eller sparande av sidornas innehåll i vilket format som helst är förbjudet utan skriftligt förhandstillstånd av Logicor. För specifika dokument på Logicors WWW-sidor kan separata användarvillkor gälla även utöver de ovan nämnda.

Sidorna och information på dem får användas för privat, icke kommersiellt ändamål. Användning av pressmeddelanden och övriga för offentligheten avsedda dokument får användas för offentlig informationsspridning, förutsatt att informationskällan nämns.

Genom att leverera material förknippat med www-sidorna till vilken som helst av Logicors servrar, till exempel via e-post eller WWW-tjänster, förbinder du dig till att följa dessa villkor: (a) materialet du skickar är inte olagligt eller i övrigt olämpligt för publicering; (b) du har före utskicket vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att hitta och avlägsna eventuella virus och annat skadligt material. (c) materialet är ditt eget eller du har tillstånd till att överlåta det till Logicor, och Logicor kan publicera materialet avgiftsfritt och/eller inkludera materialet eller del därav till sina egna produkter utan ansvars- eller avgiftsplikt; (d) du framför inte krav som baserar sig på materialet gentemot Logicor och du förbinder dig till att gottgöra Logicor kostnader som eventuellt uppstår av åtgärder som tredje part vidtar på grund av materialet du sänt.

Logicors eller övriga företags namn och produktnamn kan vara av sina innehavare skyddade varumärken. Tillgången till våra sidor kan inte tolkas som beviljande av licens- eller annan användarrättighet för vilket som helst varumärke eller material som förekommer på sidorna utan Logicors eller tredje parts skriftliga förhandssamtycke.

Logicors WWW-sidor erbjuds sådana som de är. Ingen som helst specifik eller indirekt garanti ges för sidornas korrekthet, pålitlighet eller innehåll. Logicor garanterar inte att det inte på dess sidor eller på förmedlande servrar finns virus eller övriga skadliga komponenter.

Logicor förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på sidorna eller begränsa tillgången till dem. Logicor ger ingen som helst garanti för sidornas tillgänglighet, felfrihet, tillförlitlighet eller innehåll eller för innehållets lämplighet för handel eller visst användningsändamål. Logicor ansvarar inte för något slags direkta, förtäckta, tillfälliga, specifika eller indirekta skador, vinstförluster eller avbrott i affärsverksamheten som orsakats av användning av sidorna eller av tjänster eller avbrott av dessa, även om möjligheten för en sådan skada skulle ha anmälts till Logicor. Logicors ansvar sträcker sig endast så långt som reglerna i Finlands lag påtvingar.

WWW-sidorna kan innehålla länkar till sidor som upprätthålls eller ägs av tredje part. Logocor ansvarar inte för något innehåll som finns på tredje parts sidor.

För behandling av personuppgifter och privatskydd tillämpas en separat datasäkerhets- och registerbeskrivning. Genom att använda sidorna godkänner du behandlingen av personuppgifterna enligt dessa.

Finlands lag tillämpas för dessa villkor, exklusive regler som gäller val av lag. Eventuella dispyter avgörs i Finland i en allmän domstol antingen i Helsingfors eller på din hemort.

© Logicor Oy 2016. Alla rättigheter förbehålls.

Logicor Oy
Unionsgatan 22,
00130 Helsingfors, Finland
Logicor.fi